نوشته‌ها

بررسی ISO 20000 و ارتباط آن با ITIL

/
    اگرچه امروزه کسب و کارها و میزان تامین کالا …

چرا بکارگیری ITIL منجر به بهبود کسب و کار می گردد؟

/
    ITIL نگرشی نظام مند به ارتقاء کیفیت …
lifecycle

چرخه ی عمر Lifecycle

/
    از نظر لغوی، مراحلی که موجودات زنده در ط…