خدمات ارائه شده توسط توسعه تجارت آوان

  • راهکارهای فنی و تخصصی در حوزه های زنجیره تامین و سلامت

    ارائه خدمات فنی-تخصصی و مشاوره ای در قسمتهای مختلف زنجیره تامین، خرده فروشی، پخش مویرگی و زیرساخت مرتبط

حوزه های فعالیت ما