حوزه های فعالیت

آخرین نوشته ها

در مجموعه آوان به شما چه کمکی می کنیم؟

 امروزه، هوشمند سازی فرایندها و به کارگیری تکنولوژی در قسمتهای مختلف زنجیره تامین از کاربردهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات است. رویکرد مجموعه آوان نیز استفاده از این فناوری در ارائه خدمات با کیفیت به افراد، شرکت ها و سازمان ها در جهت برآورده نمودن نیازهای آنها در حوزه های طراحی و تولید نرم افزار، ارائه راهکارهای هوشمند و به کارگیری را حل های مدرن در صنایع مختلف می باشد.

رویدادهای جدید

دوره ها و کارگاه های آموزشی

لینک های مرتبط

طرح حمایت از کسب و کارهای نوپا

طرح حمایت از کسب و کارهای نوپا